Shieh, Chich-Jen, Chang Jung Christian University. Tainan City, Taiwán, Provincia de China